Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 1st Chapter

Bhagavad Gita 1st Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

Bhagavad Gita English Lyrics

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics Slokas 1-12

atha prathamOdhyaayaH |

dhRutaraaShTra uvaacha |

dharmakShEtrE kurukShEtrE samavEtaa yuyutsavaH |
maamakaaH paaMDavaaSchaiva kimakurvata saMjaya || 1 ||

saMjaya uvaacha |

dRuShTvaa tu paaMDavaaneekaM vyooDhaM duryOdhanastadaa |
aachaaryamupasaMgamya raajaa vachanamabraveet || 2 ||

paSyaitaaM paaMDuputraaNaamaachaarya mahateeM chamoom |
vyooDhaaM drupadaputrENa tava SiShyENa dheemataa || 3 ||

atra Sooraa mahEShvaasaa bheemaarjunasamaa yudhi |
yuyudhaanO viraaTaScha drupadaScha mahaarathaH || 4 ||

dhRuShTakEtuSchEkitaanaH kaaSiraajaScha veeryavaan |
purujitkuntibhOjaScha SaibyaScha narapuMgavaH || 5 ||

yudhaamanyuScha vikraanta uttamaujaaScha veeryavaan |
saubhadrO draupadEyaaScha sarva Eva mahaarathaaH || 6 ||

asmaakaM tu viSiShTaa yE taannibOdha dvijOttama |
naayakaa mama sainyasya saMgnyaarthaM taanbraveemi tE || 7 ||

bhavaanbheeShmaScha karNaScha kRupaScha samitiMjayaH |
aSvatthaamaa vikarNaScha saumadattistathaiva cha || 8 ||

anyE cha bahavaH Sooraa madarthE tyaktajeevitaaH |
naanaaSastrapraharaNaaH sarvE yuddhaviSaaradaaH || 9 ||

aparyaaptaM tadasmaakaM balaM bheeShmaabhirakShitam |
paryaaptaM tvidamEtEShaaM balaM bheemaabhirakShitam || 10 ||

ayanEShu cha sarvEShu yathaabhaagamavasthitaaH |
bheeShmamEvaabhirakShantu bhavantaH sarva Eva hi || 11 ||

tasya saMjanayanharShaM kuruvRuddhaH pitaamahaH |
siMhanaadaM vinadyOchchaiH SaMkhaM dadhmau prataapavaan || 12 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *