Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 9th Chapter

Bhagavad Gita 9th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 23-34

Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 9th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 23-34

yEpyanyadEvataa bhaktaa yajantE SraddhayaanvitaaH |
tEpi maamEva kauntEya yajantyavidhipoorvakam || 23 ||

ahaM hi sarvayagnyaanaaM bhOktaa cha prabhurEva cha |
na tu maamabhijaananti tattvEnaataSchyavanti tE || 24 ||

yaanti dEvavrataa dEvaanpitRoonyaanti pitRuvrataaH |
bhootaani yaanti bhootEjyaa yaanti madyaajinOpi maam || 25 ||

patraM puShpaM phalaM tOyaM yO mE bhaktyaa prayachCati |
tadahaM bhaktyupahRutamaSnaami prayataatmanaH || 26 ||

yatkarOShi yadaSnaasi yajjuhOShi dadaasi yat |
yattapasyasi kauntEya tatkuruShva madarpaNam || 27 ||

SubhaaSubhaphalairEvaM mOkShyasE karmabandhanaiH |
saMnyaasayOgayuktaatmaa vimuktO maamupaiShyasi || 28 ||

samOhaM sarvabhootEShu na mE dvEShyOsti na priyaH |
yE bhajanti tu maaM bhaktyaa mayi tE tEShu chaapyaham || 29 ||

api chEtsuduraachaarO bhajatE maamananyabhaak |
saadhurEva sa mantavyaH samyagvyavasitO hi saH || 30 ||

kShipraM bhavati dharmaatmaa SaSvachCaantiM nigachCati |
kauntEya pratijaaneehi na mE bhaktaH praNaSyati || 31 ||

maaM hi paartha vyapaaSritya yEpi syuH paapayOnayaH |
striyO vaiSyaastathaa SoodraastEpi yaanti paraaM gatim || 32 ||

kiM punarbraahmaNaaH puNyaa bhaktaa raajarShayastathaa |
anityamasukhaM lOkamimaM praapya bhajasva maam || 33 ||

manmanaa bhava madbhaktO madyaajee maaM namaskuru |
maamEvaiShyasi yuktvaivamaatmaanaM matparaayaNaH || 34 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

raajavidyaaraajaguhyayOgO naama navamOdhyaayaH ||9 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *