Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 9th Chapter

Bhagavad Gita 9th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 12-22

Bhagavad Gita 9th Chapter

Bhagavad Gita 9th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 12-22

mOghaaSaa mOghakarmaaNO mOghagnyaanaa vichEtasaH |
raakShaseemaasureeM chaiva prakRutiM mOhineeM SritaaH || 12 ||

mahaatmaanastu maaM paartha daiveeM prakRutimaaSritaaH |
bhajantyananyamanasO gnyaatvaa bhootaadimavyayam || 13 ||

satataM keertayantO maaM yatantaScha dRuDhavrataaH |
namasyantaScha maaM bhaktyaa nityayuktaa upaasatE || 14 ||

gnyaanayagnyEna chaapyanyE yajantO maamupaasatE |
EkatvEna pRuthaktvEna bahudhaa viSvatOmukham || 15 ||

ahaM kraturahaM yagnyaH svadhaahamahamauShadham |
mantrOhamahamEvaajyamahamagnirahaM hutam || 16 ||

pitaahamasya jagatO maataa dhaataa pitaamahaH |
vEdyaM pavitramOMkaara Ruksaama yajurEva cha || 17 ||

gatirbhartaa prabhuH saakShee nivaasaH SaraNaM suhRut |
prabhavaH pralayaH sthaanaM nidhaanaM beejamavyayam || 18 ||

tapaamyahamahaM varShaM nigRuhNaamyutsRujaami cha |
amRutaM chaiva mRutyuScha sadasachchaahamarjuna || 19 ||

traividyaa maaM sOmapaaH pootapaapaa yagnyairiShTvaa svargatiM praarthayantE |
tE puNyamaasaadya surEndralOkamaSnanti divyaandivi dEvabhOgaan || 20 ||

tE taM bhuktvaa svargalOkaM viSaalaM kSheeNE puNyE martyalOkaM viSanti |
EvaM trayeedharmamanuprapannaa gataagataM kaamakaamaa labhantE || 21 ||

ananyaaSchintayantO maaM yE janaaH paryupaasatE |
EShaaM nityaabhiyuktaanaaM yOgakShEmaM vahaamyaham || 22||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *