Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 8th Chapter

Bhagavad Gita 8th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 19-28

Bhagavad Gita 8th Chapter

Bhagavad Gita 8th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 19-28

bhootagraamaH sa EvaayaM bhootvaa bhootvaa praleeyatE |
raatryaagamEvaSaH paartha prabhavatyaharaagamE || 19 ||

parastasmaattu bhaavOnyOvyaktOvyaktaatsanaatanaH |
yaH sa sarvEShu bhootEShu naSyatsu na vinaSyati || 20 ||

avyaktOkShara ityuktastamaahuH paramaaM gatim |
yaM praapya na nivartantE taddhaama paramaM mama || 21 ||

puruShaH sa paraH paartha bhaktyaa labhyastvananyayaa |
yasyaantaHsthaani bhootaani yEna sarvamidaM tatam || 22 ||

yatra kaalE tvanaavRuttimaavRuttiM chaiva yOginaH |
prayaataa yaanti taM kaalaM vakShyaami bharatarShabha || 23 ||

agnirjOtirahaH SuklaH ShaNmaasaa uttaraayaNam |
tatra prayaataa gachCanti brahma brahmavidO janaaH || 24 ||

dhoomO raatristathaa kRuShNaH ShaNmaasaa dakShiNaayanam |
tatra chaandramasaM jyOtiryOgee praapya nivartatE || 25 ||

SuklakRuShNE gatee hyEtE jagataH SaaSvatE matE |
Ekayaa yaatyanaavRuttimanyayaavartatE punaH || 26 ||

naitE sRutee paartha jaananyOgee muhyati kaSchana |
tasmaatsarvEShu kaalEShu yOgayuktO bhavaarjuna || 27 ||

vEdEShu yagnyEShu tapaHsu chaiva daanEShu yatpuNyaphalaM pradiShTam |
atyEti tatsarvamidaM viditvaayOgee paraM sthaanamupaiti chaadyam || 28 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

akSharabrahmayOgO naamaaShTamOdhyaayaH ||8 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *