Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 7th Chapter

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 21-30

Bhagavad Gita 7th Chapter

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 21-30

yO yO yaaM yaaM tanuM bhaktaH SraddhayaarchitumichCati |
tasya tasyaachalaaM SraddhaaM taamEva vidadhaamyaham || 21 ||

sa tayaa Sraddhayaa yuktastasyaaraadhanameehatE |
labhatE cha tataH kaamaanmayaiva vihitaanhi taan || 22 ||

antavattu phalaM tEShaaM tadbhavatyalpamEdhasaam |
dEvaandEvayajO yaanti madbhaktaa yaanti maamapi || 23 ||

avyaktaM vyaktimaapannaM manyantE maamabuddhayaH |
paraM bhaavamajaanantO mamaavyayamanuttamam || 24 ||

naahaM prakaaSaH sarvasya yOgamaayaasamaavRutaH |
mooDhOyaM naabhijaanaati lOkO maamajamavyayam || 25 ||

vEdaahaM samateetaani vartamaanaani chaarjuna |
bhaviShyaaNi cha bhootaani maaM tu vEda na kaSchana || 26 ||

ichCaadvEShasamutthEna dvandvamOhEna bhaarata |
sarvabhootaani saMmOhaM sargE yaanti paraMtapa || 27 ||

yEShaaM tvantagataM paapaM janaanaaM puNyakarmaNaam |
tE dvandvamOhanirmuktaa bhajantE maaM dRuDhavrataaH || 28 ||

jaraamaraNamOkShaaya maamaaSritya yatanti yE |
tE brahma tadviduH kRutsnamadhyaatmaM karma chaakhilam || 29 ||

saadhibhootaadhidaivaM maaM saadhiyagnyaM cha yE viduH |
prayaaNakaalEpi cha maaM tE viduryuktachEtasaH || 30 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

gnyaanavignyaanayOgO naama saptamOdhyaayaH ||7 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *