Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 7th Chapter

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

Bhagavad Gita 7th Chapter

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

balaM balavataaM chaahaM kaamaraagavivarjitam |
dharmaaviruddhO bhootEShu kaamOsmi bharatarShabha || 11 ||

yE chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaaScha yE |
matta EvEti taanviddhi na tvahaM tEShu tE mayi || 12 ||

tribhirguNamayairbhaavairEbhiH sarvamidaM jagat |
mOhitaM naabhijaanaati maamEbhyaH paramavyayam || 13 ||

daivee hyEShaa guNamayee mama maayaa duratyayaa |
maamEva yE prapadyantE maayaamEtaaM taranti tE || 14 ||

na maaM duShkRutinO mooDhaaH prapadyantE naraadhamaaH |
maayayaapahRutagnyaanaa aasuraM bhaavamaaSritaaH || 15 ||

chaturvidhaa bhajantE maaM janaaH sukRutinOrjuna |
aartO jignyaasurarthaarthee gnyaanee cha bharatarShabha || 16 ||

tEShaaM gnyaanee nityayukta EkabhaktirviSiShyatE |
priyO hi gnyaaninOtyarthamahaM sa cha mama priyaH || 17 ||

udaaraaH sarva EvaitE gnyaanee tvaatmaiva mE matam |
aasthitaH sa hi yuktaatmaa maamEvaanuttamaaM gatim || 18 ||

bahoonaaM janmanaamantE gnyaanavaanmaaM prapadyatE |
vaasudEvaH sarvamiti sa mahaatmaa sudurlabhaH || 19 ||

kaamaistaistairhRutagnyaanaaH prapadyantEnyadEvataaH |
taM taM niyamamaasthaaya prakRutyaa niyataaH svayaa || 20 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *