Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 7th Chapter

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-10

Bhagavad Gita 7th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-10

atha saptamOdhyaayaH |

Sreebhagavaanuvaacha |
mayyaasaktamanaaH paartha yOgaM yunjanmadaaSrayaH |
asaMSayaM samagraM maaM yathaa gnyaasyasi tachCRuNu || 1 ||

gnyaanaM tEhaM savignyaanamidaM vakShyaamyaSEShataH |
yajgnyaatvaa nEha bhooyOnyajgnyaatavyamavaSiShyatE || 2 ||

manuShyaaNaaM sahasrEShu kaSchidyatati siddhayE |
yatataamapi siddhaanaaM kaSchinmaaM vEtti tattvataH || 3 ||

bhoomiraapOnalO vaayuH khaM manO buddhirEva cha |
ahaMkaara iteeyaM mE bhinnaa prakRutiraShTadhaa || 4 ||

aparEyamitastvanyaaM prakRutiM viddhi mE paraam |
jeevabhootaaM mahaabaahO yayEdaM dhaaryatE jagat || 5 ||

EtadyOneeni bhootaani sarvaaNeetyupadhaaraya |
ahaM kRutsnasya jagataH prabhavaH pralayastathaa || 6 ||

mattaH parataraM naanyatkiMchidasti dhanaMjaya |
mayi sarvamidaM prOtaM sootrE maNigaNaa iva || 7 ||

rasOhamapsu kauntEya prabhaasmi SaSisooryayOH |
praNavaH sarvavEdEShu SabdaH khE pauruShaM nRuShu || 8 ||

puNyO gandhaH pRuthivyaaM cha tEjaSchaasmi vibhaavasau |
jeevanaM sarvabhootEShu tapaSchaasmi tapasviShu || 9 ||

beejaM maaM sarvabhootaanaaM viddhi paartha sanaatanam |
buddhirbuddhimataamasmi tEjastEjasvinaamaham || 10 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *