Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 6th Chapter

Bhagavad Gita 6th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 37-47

Bhagavad Gita 6th Chapter

Bhagavad Gita 6th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 37-47

arjuna uvaacha |
ayatiH SraddhayOpEtO yOgaachchalitamaanasaH |
apraapya yOgasaMsiddhiM kaaM gatiM kRuShNa gachCati || 37 ||

kachchinnObhayavibhraShTaSCinnaabhramiva naSyati |
apratiShThO mahaabaahO vimooDhO brahmaNaH pathi || 38 ||

EtanmE saMSayaM kRuShNa CEttumarhasyaSEShataH |
tvadanyaH saMSayasyaasya CEttaa na hyupapadyatE || 39 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
paartha naivEha naamutra vinaaSastasya vidyatE |
na hi kalyaaNakRutkaSchiddurgatiM taata gachCati || 40 ||

praapya puNyakRutaaM lOkaanuShitvaa SaaSvateeH samaaH |
SucheenaaM SreemataaM gEhE yOgabhraShTObhijaayatE || 41 ||

athavaa yOginaamEva kulE bhavati dheemataam |
Etaddhi durlabhataraM lOkE janma yadeedRuSam || 42 ||

tatra taM buddhisaMyOgaM labhatE paurvadEhikam |
yatatE cha tatO bhooyaH saMsiddhau kurunandana || 43 ||

poorvaabhyaasEna tEnaiva hriyatE hyavaSOpi saH |
jignyaasurapi yOgasya SabdabrahmaativartatE || 44 ||

prayatnaadyatamaanastu yOgee saMSuddhakilbiShaH |
anEkajanmasaMsiddhastatO yaati paraaM gatim || 45 ||

tapasvibhyOdhikO yOgee gnyaanibhyOpi matOdhikaH |
karmibhyaSchaadhikO yOgee tasmaadyOgee bhavaarjuna || 46 ||

yOginaamapi sarvEShaaM madgatEnaantaraatmanaa |
SraddhaavaanbhajatE yO maaM sa mE yuktatamO mataH || 47 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

aatmasaMyamayOgO naama ShaShThOdhyaayaH ||6 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *