Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 6th Chapter

Bhagavad Gita 6th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

Bhagavad Gita 6th Chapter

Bhagavad Gita 6th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

atha ShaShThOdhyaayaH |

Sreebhagavaanuvaacha |
anaaSritaH karmaphalaM kaaryaM karma karOti yaH |
sa saMnyaasee cha yOgee cha na niragnirna chaakriyaH || 1 ||

yaM saMnyaasamiti praahuryOgaM taM viddhi paaMDava |
na hyasaMnyastasaMkalpO yOgee bhavati kaSchana || 2 ||

aarurukShOrmunEryOgaM karma kaaraNamuchyatE |
yOgaarooDhasya tasyaiva SamaH kaaraNamuchyatE || 3 ||

yadaa hi nEndriyaarthEShu na karmasvanuShajjatE |
sarvasaMkalpasaMnyaasee yOgaarooDhastadOchyatE || 4 ||

uddharEdaatmanaatmaanaM naatmaanamavasaadayEt |
aatmaiva hyaatmanO bandhuraatmaiva ripuraatmanaH || 5 ||

bandhuraatmaatmanastasya yEnaatmaivaatmanaa jitaH |
anaatmanastu SatrutvE vartEtaatmaiva Satruvat || 6 ||

jitaatmanaH praSaantasya paramaatmaa samaahitaH |
SeetOShNasukhaduHkhEShu tathaa maanaapamaanayOH || 7 ||

gnyaanavignyaanatRuptaatmaa kooTasthO vijitEndriyaH |
yukta ityuchyatE yOgee samalOShTaaSmakaanchanaH || 8 ||

suhRunmitraaryudaaseenamadhyasthadvEShyabandhuShu |
saadhuShvapi cha paapEShu samabuddhirviSiShyatE || 9 ||

yOgee yunjeeta satatamaatmaanaM rahasi sthitaH |
Ekaakee yatachittaatmaa niraaSeeraparigrahaH || 10 ||

Suchau dESE pratiShThaapya sthiramaasanamaatmanaH |
naatyuchCritaM naatineechaM chailaajinakuSOttaram || 11 ||

tatraikaagraM manaH kRutvaa yatachittEndriyakriyaaH |
upaviSyaasanE yunjyaadyOgamaatmaviSuddhayE || 12 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *