Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 4th Chapter

Bhagavad Gita 4th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 21-30

Bhagavad Gita 4th Chapter

Bhagavad Gita 4th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 21-30

niraaSeeryatachittaatmaa tyaktasarvaparigrahaH |
SaareeraM kEvalaM karma kurvannaapnOti kilbiSham || 21 ||

yadRuchCaalaabhasaMtuShTO dvandvaateetO vimatsaraH |
samaH siddhaavasiddhau cha kRutvaapi na nibadhyatE || 22 ||

gatasangasya muktasya gnyaanaavasthitachEtasaH |
yagnyaayaacharataH karma samagraM pravileeyatE || 23 ||

brahmaarpaNaM brahma havirbrahmaagnau brahmaNaa hutam |
brahmaiva tEna gantavyaM brahmakarmasamaadhinaa || 24 ||

daivamEvaaparE yagnyaM yOginaH paryupaasatE |
brahmaagnaavaparE yagnyaM yagnyEnaivOpajuhvati || 25 ||

SrOtraadeeneendriyaaNyanyE saMyamaagniShu juhvati |
SabdaadeenviShayaananya indriyaagniShu juhvati || 26 ||

sarvaaNeendriyakarmaaNi praaNakarmaaNi chaaparE |
aatmasaMyamayOgaagnau juhvati gnyaanadeepitE || 27 ||

dravyayagnyaastapOyagnyaa yOgayagnyaastathaaparE |
svaadhyaayagnyaanayagnyaaScha yatayaH saMSitavrataaH || 28 ||

apaanE juhvati praaNaM praaNEpaanaM tathaaparE |
praaNaapaanagatee ruddhvaa praaNaayaamaparaayaNaaH || 29 ||

aparE niyataahaaraaH praaNaanpraaNEShu juhvati |
sarvEpyEtE yagnyavidO yagnyakShapitakalmaShaaH || 30 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *