Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 3rd Chapter

Bhagavad Gita 3rd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 34-42

Bhagavad Gita 3th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 34-42

tadviddhi praNipaatEna paripraSnEna sEvayaa |
upadEkShyanti tE gnyaanaM gnyaaninastattvadarSinaH || 34 ||

yajgnyaatvaa na punarmOhamEvaM yaasyasi paaMDava |
yEna bhootaanyaSEShENa drakShyasyaatmanyathO mayi || 35 ||

api chEdasi paapEbhyaH sarvEbhyaH paapakRuttamaH |
sarvaM gnyaanaplavEnaiva vRujinaM saMtariShyasi || 36 ||

yathaidhaaMsi samiddhOgnirbhasmasaatkurutErjuna |
gnyaanaagniH sarvakarmaaNi bhasmasaatkurutE tathaa || 37 ||

na hi gnyaanEna sadRuSaM pavitramiha vidyatE |
tatsvayaM yOgasaMsiddhaH kaalEnaatmani vindati || 38 ||

SraddhaavaaMllabhatE gnyaanaM tatparaH saMyatEndriyaH |
gnyaanaM labdhvaa paraaM SaantimachirENaadhigachCati || 39 ||

agnyaSchaaSraddadhaanaScha saMSayaatmaa vinaSyati |
naayaM lOkOsti na parO na sukhaM saMSayaatmanaH || 40 ||

yOgasaMnyastakarmaaNaM gnyaanasaMCinnasaMSayam |
aatmavantaM na karmaaNi nibadhnanti dhanaMjaya || 41 ||

tasmaadagnyaanasaMbhootaM hRutsthaM gnyaanaasinaatmanaH |
CittvainaM saMSayaM yOgamaatiShThOttiShTha bhaarata || 42 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

gnyaanakarmasaMnyaasayOgO naama chaturthOdhyaayaH ||4 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *