Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 3rd Chapter

Bhagavad Gita 3rd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 23-33

Bhagavad Gita 3th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 23-33

gatasangasya muktasya gnyaanaavasthitachEtasaH |
yagnyaayaacharataH karma samagraM pravileeyatE || 23 ||

brahmaarpaNaM brahma havirbrahmaagnau brahmaNaa hutam |
brahmaiva tEna gantavyaM brahmakarmasamaadhinaa || 24 ||

daivamEvaaparE yagnyaM yOginaH paryupaasatE |
brahmaagnaavaparE yagnyaM yagnyEnaivOpajuhvati || 25 ||

SrOtraadeeneendriyaaNyanyE saMyamaagniShu juhvati |
SabdaadeenviShayaananya indriyaagniShu juhvati || 26 ||

sarvaaNeendriyakarmaaNi praaNakarmaaNi chaaparE |
aatmasaMyamayOgaagnau juhvati gnyaanadeepitE || 27 ||

dravyayagnyaastapOyagnyaa yOgayagnyaastathaaparE |
svaadhyaayagnyaanayagnyaaScha yatayaH saMSitavrataaH || 28 ||

apaanE juhvati praaNaM praaNEpaanaM tathaaparE |
praaNaapaanagatee ruddhvaa praaNaayaamaparaayaNaaH || 29 ||

aparE niyataahaaraaH praaNaanpraaNEShu juhvati |
sarvEpyEtE yagnyavidO yagnyakShapitakalmaShaaH || 30 ||

yagnyaSiShTaamRutabhujO yaanti brahma sanaatanam |
naayaM lOkOstyayagnyasya kutOnyaH kurusattama || 31 ||

EvaM bahuvidhaa yagnyaa vitataa brahmaNO mukhE |
karmajaanviddhi taansarvaanEvaM gnyaatvaa vimOkShyasE || 32 ||

SrEyaandravyamayaadyagnyaajgnyaanayagnyaH paraMtapa |
sarvaM karmaakhilaM paartha gnyaanE parisamaapyatE || 33 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *