Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 2nd Chapter

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 61-72

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 61-72

taani sarvaaNi saMyamya yukta aaseeta matparaH |
vaSE hi yasyEndriyaaNi tasya pragnyaa pratiShThitaa || 61 ||

dhyaayatO viShayaanpuMsaH sangastEShoopajaayatE |
sangaatsaMjaayatE kaamaH kaamaatkrOdhObhijaayatE || 62 ||

krOdhaadbhavati saMmOhaH saMmOhaatsmRutivibhramaH |
smRutibhraMSaadbuddhinaaSO buddhinaaSaatpraNaSyati || 63 ||

raagadvEShavimuktaistu viShayaanindriyaiScharan |
aatmavaSyairvidhEyaatmaa prasaadamadhigachCati || 64 ||

prasaadE sarvaduHkhaanaaM haanirasyOpajaayatE |
prasannachEtasO hyaaSu buddhiH paryavatiShThatE || 65 ||

naasti buddhirayuktasya na chaayuktasya bhaavanaa |
na chaabhaavayataH SaantiraSaantasya kutaH sukham || 66 ||

indriyaaNaaM hi charataaM yanmanOnuvidheeyatE |
tadasya harati pragnyaaM vaayurnaavamivaambhasi || 67 ||

tasmaadyasya mahaabaahO nigRuheetaani sarvaSaH |
indriyaaNeendriyaarthEbhyastasya pragnyaa pratiShThitaa || 68 ||

yaa niSaa sarvabhootaanaaM tasyaaM jaagarti saMyamee |
yasyaaM jaagrati bhootaani saa niSaa paSyatO munEH || 69 ||

aapooryamaaNamachalapratiShThaM samudramaapaH praviSanti yadvat |
tadvatkaamaa yaM praviSanti sarvE sa SaantimaapnOti na kaamakaamee || 70 ||

vihaaya kaamaanyaH sarvaanpumaaMScharati niHspRuhaH |
nirmamO nirahaMkaaraH sa SaantimadhigachCati || 71 ||

EShaa braahmee sthitiH paartha nainaaM praapya vimuhyati |
sthitvaasyaamantakaalEpi brahmanirvaaNamRuchCati || 72 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

saaMkhyayOgO naama dviteeyOdhyaayaH ||2 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *