Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 2nd Chapter

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 37-48

Bhagavad Gita 2nd Chapter

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 37-48

hatO vaa praapsyasi svargaM jitvaa vaa bhOkShyasE maheem |
tasmaaduttiShTha kauntEya yuddhaaya kRutaniSchayaH || 37 ||

sukhaduHkhE samE kRutvaa laabhaalaabhau jayaajayau |
tatO yuddhaaya yujyasva naivaM paapamavaapsyasi || 38 ||

EShaa tEbhihitaa saankhyE buddhiryOgE tvimaaM SRuNu |
buddhyaa yuktO yayaa paartha karmabandhaM prahaasyasi || 39 ||

nEhaabhikramanaaSOsti pratyavaayO na vidyatE |
svalpamapyasya dharmasya traayatE mahatO bhayaat || 40 ||

vyavasaayaatmikaa buddhirEkEha kurunandana |
bahuSaakhaa hyanantaaScha buddhayOvyavasaayinaam || 41 ||

yaamimaaM puShpitaaM vaachaM pravadantyavipaSchitaH |
vEdavaadarataaH paartha naanyadasteeti vaadinaH || 42 ||

kaamaatmaanaH svargaparaa janmakarmaphalapradaam |
kriyaaviSEShabahulaaM bhOgaiSvaryagatiM prati || 43 ||

bhOgaiSvaryaprasaktaanaaM tayaapahRutachEtasaam |
vyavasaayaatmikaa buddhiH samaadhau na vidheeyatE || 44 ||

traiguNyaviShayaa vEdaa nistraiguNyO bhavaarjuna |
nirdvandvO nityasattvasthO niryOgakShEma aatmavaan || 45 ||

yaavaanartha udapaanE sarvataH saMplutOdakE |
taavaansarvEShu vEdEShu braahmaNasya vijaanataH || 46 ||

karmaNyEvaadhikaarastE maa phalEShu kadaachana |
maa karmaphalahEturbhoormaa tE sangOstvakarmaNi || 47 ||

yOgasthaH kuru karmaaNi sangaM tyaktvaa dhanaMjaya |
siddhyasiddhyOH samO bhootvaa samatvaM yOga uchyatE || 48 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *