Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 2nd Chapter

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 13-24

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 13-24

dEhinOsminyathaa dEhE kaumaaraM yauvanaM jaraa |
tathaa dEhaantarapraaptirdheerastatra na muhyati || 13 ||

maatraasparSaastu kauntEya SeetOShNasukhaduHkhadaaH |
aagamaapaayinOnityaastaaMstitikShasva bhaarata || 14 ||

yaM hi na vyathayantyEtE puruShaM puruSharShabha |
samaduHkhasukhaM dheeraM sOmRutatvaaya kalpatE || 15 ||

naasatO vidyatE bhaavO naabhaavO vidyatE sataH |
ubhayOrapi dRuShTOntastvanayOstattvadarSibhiH || 16 ||

avinaaSi tu tadviddhi yEna sarvamidaM tatam |
vinaaSamavyayasyaasya na kaSchitkartumarhati || 17 ||

antavanta imE dEhaa nityasyOktaaH SareeriNaH |
anaaSinOpramEyasya tasmaadyudhyasva bhaarata || 18 ||

ya EnaM vEtti hantaaraM yaSchainaM manyatE hatam |
ubhau tau na vijaaneetO naayaM hanti na hanyatE || 19 ||

na jaayatE mriyatE vaa kadaachinnaayaM bhootvaa bhavitaa vaa na bhooyaH |
ajO nityaH SaaSvatOyaM puraaNO na hanyatE hanyamaanE SareerE || 20 ||

vEdaavinaaSinaM nityaM ya Enamajamavyayam |
athaM sa puruShaH paartha kaM ghaatayati hanti kam || 21||
vaasaaMsi jeerNaani yathaa vihaaya navaani gRuhNaati narOparaaNi |
tathaa SareeraaNi vihaaya jeerNaanyanyaani saMyaati navaani dEhee || 22 ||

nainaM Cindanti SastraaNi nainaM dahati paavakaH |
na chainaM klEdayantyaapO na SOShayati maarutaH || 23 ||

achCEdyOyamadaahyOyamaklEdyOSOShya Eva cha |
nityaH sarvagataH sthaaNurachalOyaM sanaatanaH || 24 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *