Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 2nd Chapter

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

Bhagavad Gita 2nd Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

atha dviteeyOdhyaayaH |

saMjaya uvaacha |
taM tathaa kRupayaaviShTamaSrupoorNaakulEkShaNam |
viSheedantamidaM vaakyamuvaacha madhusoodanaH || 1 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
kutastvaa kaSmalamidaM viShamE samupasthitam |
anaaryajuShTamasvargyamakeertikaramarjuna || 2 ||

klaibyaM maa sma gamaH paartha naitattvayyupapadyatE |
kShudraM hRudayadaurbalyaM tyaktvOttiShTha paraMtapa || 3 ||

arjuna uvaacha |
kathaM bheeShmamahaM saankhyE drONaM cha madhusoodana |
iShubhiH pratiyOtsyaami poojaarhaavarisoodana || 4 ||

guroonahatvaa hi mahaanubhaavaanSrEyO bhOktuM bhaikShyamapeeha lOkE |
hatvaarthakaamaaMstu gurunihaiva bhunjeeya bhOgaanrudhirapradigdhaan || 5 ||

na chaitadvidmaH katarannO gareeyO yadvaa jayEma yadi vaa nO jayEyuH |
yaanEva hatvaa na jijeeviShaamastEvasthitaaH pramukhE dhaartaraaShTraaH || 6 ||

kaarpaNyadOShOpahatasvabhaavaH pRuchCaami tvaaM dharmasaMmooDhachEtaaH |
yachCrEyaH syaanniSchitaM broohi tanmE SiShyastEhaM Saadhi maaM tvaaM prapannam || 7 ||

na hi prapaSyaami mamaapanudyaadyachCOkamuchCOShaNamindriyaaNaam |
avaapya bhoomaavasapatnamRuddhaM raajyaM suraaNaamapi chaadhipatyam || 8 ||

saMjaya uvaacha |
Evamuktvaa hRuSheekESaM guDaakESaH paraMtapa |
na yOtsya iti gOvindamuktvaa tooShNeeM babhoova ha || 9 ||

tamuvaacha hRuSheekESaH prahasanniva bhaarata |
sEnayOrubhayOrmadhyE viSheedantamidaM vachaH || 10 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
aSOchyaananvaSOchastvaM pragnyaavaadaaMScha bhaaShasE |
gataasoonagataasooMScha naanuSOchanti paNDitaaH || 11 ||

na tvEvaahaM jaatu naasaM na tvaM nEmE janaadhipaaH |
na chaiva na bhaviShyaamaH sarvE vayamataH param || 12 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *