Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 61-78

Bhagavad Gita English Lyrics

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 61-78

eeSvaraH sarvabhootaanaaM hRuddESErjuna tiShThati |
bhraamayansarvabhootaani yantraarooDhaani maayayaa || 61 ||

tamEva SaraNaM gachCa sarvabhaavEna bhaarata |
tatprasaadaatparaaM SaantiM sthaanaM praapsyasi SaaSvatam || 62 ||

iti tE gnyaanamaakhyaataM guhyaadguhyataraM mayaa |
vimRuSyaitadaSEShENa yathEchCasi tathaa kuru || 63 ||

sarvaguhyatamaM bhooyaH SRuNu mE paramaM vachaH |
iShTOsi mE dRuDhamiti tatO vakShyaami tE hitam || 64 ||

manmanaa bhava madbhaktO madyaajee maaM namaskuru |
maamEvaiShyasi satyaM tE pratijaanE priyOsi mE || 65 ||

sarvadharmaanparityajya maamEkaM SaraNaM vraja |
ahaM tvaa sarvapaapEbhyO mOkShayiShyaami maa SuchaH || 66 ||

idaM tE naatapaskaaya naabhaktaaya kadaachana |
na chaaSuSrooShavE vaachyaM na cha maaM yObhyasooyati || 67 ||

ya imaM paramaM guhyaM madbhaktEShvabhidhaasyati |
bhaktiM mayi paraaM kRutvaa maamEvaiShyatyasaMSayaH || 68 ||

na cha tasmaanmanuShyEShu kaSchinmE priyakRuttamaH |
bhavitaa na cha mE tasmaadanyaH priyatarO bhuvi || 69 ||

adhyEShyatE cha ya imaM dharmyaM saMvaadamaavayOH |
gnyaanayagnyEna tEnaahamiShTaH syaamiti mE matiH || 70 ||

SraddhaavaananasooyaScha SRuNuyaadapi yO naraH |
sOpi muktaH SubhaaMllOkaanpraapnuyaatpuNyakarmaNaam || 71 ||

kachchidEtachCrutaM paartha tvayaikaagrENa chEtasaa |
kachchidagnyaanasaMmOhaH pranaShTastE dhanaMjaya || 72 ||

arjuna uvaacha |
naShTO mOhaH smRutirlabdhaa tvatprasaadaanmayaachyuta |
sthitOsmi gatasaMdEhaH kariShyE vachanaM tava || 73 ||

saMjaya uvaacha |
ityahaM vaasudEvasya paarthasya cha mahaatmanaH |
saMvaadamimamaSrauShamadbhutaM rOmaharShaNam || 74 ||

vyaasaprasaadaachCrutavaanEtadguhyamahaM param |
yOgaM yOgESvaraatkRuShNaatsaakShaatkathayataH svayam || 75 ||

raajansaMsmRutya saMsmRutya saMvaadamimamadbhutam |
kESavaarjunayOH puNyaM hRuShyaami cha muhurmuhuH || 76 ||

tachcha saMsmRutya saMsmRutya roopamatyadbhutaM harEH |
vismayO mE mahaanraajanhRuShyaami cha punaH punaH || 77 ||

yatra yOgESvaraH kRuShNO yatra paarthO dhanurdharaH |
tatra SreervijayO bhootirdhruvaa neetirmatirmama || 78 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

mOkShasaMnyaasayOgO naamaaShTaadaSOdhyaayaH || 18 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *