Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 31-40

Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 31-40

yayaa dharmamadharmaM cha kaaryaM chaakaaryamEva cha |
ayathaavatprajaanaati buddhiH saa paartha raajasee || 31 ||

adharmaM dharmamiti yaa manyatE tamasaavRutaa |
sarvaarthaanvipareetaaMScha buddhiH saa paartha taamasee || 32 ||

dhRutyaa yayaa dhaarayatE manaHpraaNEndriyakriyaaH |
yOgEnaavyabhichaariNyaa dhRutiH saa paartha saattvikee || 33 ||

yayaa tu dharmakaamaarthaandhRutyaa dhaarayatErjuna |
prasangEna phalaakaankShee dhRutiH saa paartha raajasee || 34 ||

yayaa svapnaM bhayaM SOkaM viShaadaM madamEva cha |
na vimunchati durmEdhaa dhRutiH saa paartha taamasee || 35 ||

sukhaM tvidaaneeM trividhaM SRuNu mE bharatarShabha |
abhyaasaadramatE yatra duHkhaantaM cha nigachCati || 36 ||

yattadagrE viShamiva pariNaamEmRutOpamam |
tatsukhaM saattvikaM prOktamaatmabuddhiprasaadajam || 37 ||

viShayEndriyasaMyOgaadyattadagrEmRutOpamam |
pariNaamE viShamiva tatsukhaM raajasaM smRutam || 38 ||

yadagrE chaanubandhE cha sukhaM mOhanamaatmanaH |
nidraalasyapramaadOtthaM tattaamasamudaahRutam || 39 ||

na tadasti pRuthivyaaM vaa divi dEvEShu vaa punaH |
sattvaM prakRutijairmuktaM yadEbhiH syaattribhirguNaiH || 40 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *