Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

na hi dEhabhRutaa SakyaM tyaktuM karmaaNyaSEShataH |
yastu karmaphalatyaagee sa tyaageetyabhidheeyatE || 11 ||

aniShTamiShTaM miSraM cha trividhaM karmaNaH phalam |
bhavatyatyaaginaaM prEtya na tu saMnyaasinaaM kvachit || 12 ||

panchaitaani mahaabaahO kaaraNaani nibOdha mE |
saaMkhyE kRutaantE prOktaani siddhayE sarvakarmaNaam || 13 ||

adhiShThaanaM tathaa kartaa karaNaM cha pRuthagvidham |
vividhaaScha pRuthakchEShTaa daivaM chaivaatra panchamam || 14 ||

SareeravaanmanObhiryatkarma praarabhatE naraH |
nyaayyaM vaa vipareetaM vaa panchaitE tasya hEtavaH || 15 ||

tatraivaM sati kartaaramaatmaanaM kEvalaM tu yaH |
paSyatyakRutabuddhitvaanna sa paSyati durmatiH || 16 ||

yasya naahaMkRutO bhaavO buddhiryasya na lipyatE |
hatvaapi sa imaaMllOkaanna hanti na nibadhyatE || 17 ||

gnyaanaM gnyEyaM parignyaataa trividhaa karmachOdanaa |
karaNaM karma kartEti trividhaH karmasaMgrahaH || 18 ||

gnyaanaM karma cha kartaa cha tridhaiva guNabhEdataH |
prOchyatE guNasaMkhyaanE yathaavachCRuNu taanyapi || 19 ||

sarvabhootEShu yEnaikaM bhaavamavyayameekShatE |
avibhaktaM vibhaktEShu tajgnyaanaM viddhi saattvikam || 20 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *