Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-10

Bhagavad Gita 18th Chapter

Bhagavad Gita 18th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-10

atha aShTaadaSOdhyaayaH |

arjuna uvaacha |
saMnyaasasya mahaabaahO tattvamichCaami vEditum |
tyaagasya cha hRuSheekESa pRuthakkESiniShoodana || 1 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
kaamyaanaaM karmaNaaM nyaasaM saMnyaasaM kavayO viduH |
sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakShaNaaH || 2 ||

tyaajyaM dOShavadityEkE karma praahurmaneeShiNaH |
yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyamiti chaaparE || 3 ||

niSchayaM SRuNu mE tatra tyaagE bharatasattama |
tyaagO hi puruShavyaaghra trividhaH saMprakeertitaH || 4 ||

yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyaM kaaryamEva tat |
yagnyO daanaM tapaSchaiva paavanaani maneeShiNaam || 5 ||

Etaanyapi tu karmaaNi sangaM tyaktvaa phalaani cha |
kartavyaaneeti mE paartha niSchitaM matamuttamam || 6 ||

niyatasya tu saMnyaasaH karmaNO nOpapadyatE |
mOhaattasya parityaagastaamasaH parikeertitaH || 7 ||

duHkhamityEva yatkarma kaayaklESabhayaattyajEt |
sa kRutvaa raajasaM tyaagaM naiva tyaagaphalaM labhEt || 8 ||

kaaryamityEva yatkarma niyataM kriyatErjuna |
sangaM tyaktvaa phalaM chaiva sa tyaagaH saattvikO mataH || 9 ||

na dvEShTyakuSalaM karma kuSalE naanuShajjatE |
tyaagee sattvasamaaviShTO mEdhaavee CinnasaMSayaH || 10 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *