Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 17th Chapter

Bhagavad Gita 17th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-14

Bhagavad Gita 17th Chapter

Bhagavad Gita 17th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-14

atha saptadaSOdhyaayaH |

arjuna uvaacha |
yE SaastravidhimutsRujya yajantE SraddhayaanvitaaH |
tEShaaM niShThaa tu kaa kRuShNa sattvamaahO rajastamaH || 1 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
trividhaa bhavati Sraddhaa dEhinaaM saa svabhaavajaa |
saattvikee raajasee chaiva taamasee chEti taaM SRuNu || 2 ||

sattvaanuroopaa sarvasya Sraddhaa bhavati bhaarata |
SraddhaamayOyaM puruShO yO yachCraddhaH sa Eva saH || 3 ||

yajantE saattvikaa dEvaanyakSharakShaaMsi raajasaaH |
prEtaanbhootagaNaaMSchaanyE yajantE taamasaa janaaH || 4 ||

aSaastravihitaM ghOraM tapyantE yE tapO janaaH |
dambhaahaMkaarasaMyuktaaH kaamaraagabalaanvitaaH || 5 ||

karShayantaH SareerasthaM bhootagraamamachEtasaH |
maaM chaivaantaHSareerasthaM taanviddhyaasuraniSchayaan || 6 ||

aahaarastvapi sarvasya trividhO bhavati priyaH |
yagnyastapastathaa daanaM tEShaaM bhEdamimaM SRuNu || 7 ||

aayuHsattvabalaarOgyasukhapreetivivardhanaaH |
rasyaaH snigdhaaH sthiraa hRudyaa aahaaraaH saattvikapriyaaH || 8 ||

kaTvamlalavaNaatyuShNateekShNarookShavidaahinaH |
aahaaraa raajasasyEShTaa duHkhaSOkaamayapradaaH || 9 ||

yaatayaamaM gatarasaM pooti paryuShitaM cha yat |
uchCiShTamapi chaamEdhyaM bhOjanaM taamasapriyam || 10 ||

aphalaakaankShibhiryagnyO vidhidRuShTO ya ijyatE |
yaShTavyamEvEti manaH samaadhaaya sa saattvikaH || 11 ||

abhisaMdhaaya tu phalaM dambhaarthamapi chaiva yat |
ijyatE bharataSrEShTha taM yagnyaM viddhi raajasam || 12 ||

vidhiheenamasRuShTaannaM mantraheenamadakShiNam |
SraddhaavirahitaM yagnyaM taamasaM parichakShatE || 13 ||

dEvadvijagurupraagnyapoojanaM Sauchamaarjavam |
brahmacharyamahiMsaa cha SaareeraM tapa uchyatE || 14 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *