Bhagavad Gita 16th Chapter Bhagavad Gita EN

Bhagavad Gita 16th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 13-24

idamadya mayaa labdhamimaM praapsyE manOratham |
idamasteedamapi mE bhaviShyati punardhanam || 13 ||

asau mayaa hataH SatrurhaniShyE chaaparaanapi |
eeSvarOhamahaM bhOgee siddhOhaM balavaansukhee || 14 ||

aaDhyObhijanavaanasmi kOnyOsti sadRuSO mayaa |
yakShyE daasyaami mOdiShya ityagnyaanavimOhitaaH || 15 ||

anEkachittavibhraantaa mOhajaalasamaavRutaaH |
prasaktaaH kaamabhOgEShu patanti narakESuchau || 16 ||

aatmasaMbhaavitaaH stabdhaa dhanamaanamadaanvitaaH |
yajantE naamayagnyaistE dambhEnaavidhipoorvakam || 17 ||

ahaMkaaraM balaM darpaM kaamaM krOdhaM cha saMSritaaH |
maamaatmaparadEhEShu pradviShantObhyasooyakaaH || 18 ||

taanahaM dviShataH krooraansaMsaarEShu naraadhamaan |
kShipaamyajasramaSubhaanaasureeShvEva yOniShu || 19 ||

aasureeM yOnimaapannaa mooDhaa janmani janmani |
maamapraapyaiva kauntEya tatO yaantyadhamaaM gatim || 20 ||

trividhaM narakasyEdaM dvaaraM naaSanamaatmanaH |
kaamaH krOdhastathaa lObhastasmaadEtattrayaM tyajEt || 21 ||

EtairvimuktaH kauntEya tamOdvaaraistribhirnaraH |
aacharatyaatmanaH SrEyastatO yaati paraaM gatim || 22 ||

yaH SaastravidhimutsRujya vartatE kaamakaarataH |
na sa siddhimavaapnOti na sukhaM na paraaM gatim || 23 ||

tasmaachCaastraM pramaaNaM tE kaaryaakaaryavyavasthitau |
gnyaatvaa SaastravidhaanOktaM karma kartumihaarhasi || 24 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

daivaasurasaMpadvibhaagayOgO naama ShODaSOdhyaayaH ||16 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *