Bhagavad Gita 16th Chapter Bhagavad Gita EN

Bhagavad Gita 16th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

Bhagavad Gita 16th Chapter

Bhagavad Gita 16th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 1-12

atha ShODaSOdhyaayaH |

Sreebhagavaanuvaacha |
abhayaM sattvasaMSuddhirgnyaanayOgavyavasthitiH |
daanaM damaScha yagnyaScha svaadhyaayastapa aarjavam || 1 ||

ahiMsaa satyamakrOdhastyaagaH SaantirapaiSunam |
dayaa bhootEShvalOluptvaM maardavaM hreerachaapalam || 2 ||

tEjaH kShamaa dhRutiH SauchamadrOhO naatimaanitaa |
bhavanti saMpadaM daiveemabhijaatasya bhaarata || 3 ||

dambhO darpObhimaanaScha krOdhaH paaruShyamEva cha |
agnyaanaM chaabhijaatasya paartha saMpadamaasureem || 4 ||

daivee saMpadvimOkShaaya nibandhaayaasuree mataa |
maa SuchaH saMpadaM daiveemabhijaatOsi paaMDava || 5 ||

dvau bhootasargau lOkEsmindaiva aasura Eva cha |
daivO vistaraSaH prOkta aasuraM paartha mE SRuNu || 6 ||

pravRuttiM cha nivRuttiM cha janaa na viduraasuraaH |
na SauchaM naapi chaachaarO na satyaM tEShu vidyatE || 7 ||

asatyamapratiShThaM tE jagadaahuraneeSvaram |
aparasparasaMbhootaM kimanyatkaamahaitukam || 8 ||

EtaaM dRuShTimavaShTabhya naShTaatmaanOlpabuddhayaH |
prabhavantyugrakarmaaNaH kShayaaya jagatOhitaaH || 9 ||

kaamamaaSritya duShpooraM dambhamaanamadaanvitaaH |
mOhaadgRuheetvaasadgraahaanpravartantESuchivrataaH || 10 ||

chintaamaparimEyaaM cha pralayaantaamupaaSritaaH |
kaamOpabhOgaparamaa Etaavaditi niSchitaaH || 11 ||

aaSaapaaSaSatairbaddhaaH kaamakrOdhaparaayaNaaH |
eehantE kaamabhOgaarthamanyaayEnaarthasaMchayaan || 12 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *