Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 15th Chapter

Bhagavad Gita 15th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

Bhagavad Gita 15th Chapter

Bhagavad Gita 15th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

yatantO yOginaSchainaM paSyantyaatmanyavasthitam |
yatantOpyakRutaatmaanO nainaM paSyantyachEtasaH || 11 ||

yadaadityagataM tEjO jagadbhaasayatEkhilam |
yachchandramasi yachchaagnau tattEjO viddhi maamakam || 12 ||

gaamaaviSya cha bhootaani dhaarayaamyahamOjasaa |
puShNaami chauShadheeH sarvaaH sOmO bhootvaa rasaatmakaH || 13 ||

ahaM vaiSvaanarO bhootvaa praaNinaaM dEhamaaSritaH |
praaNaapaanasamaayuktaH pachaamyannaM chaturvidham || 14 ||

sarvasya chaahaM hRudi sanniviShTO mattaH smRutirgnyaanamapOhanaM cha |
vEdaiScha sarvairahamEva vEdyO vEdaantakRudvEdavidEva chaaham || 15 ||

dvaavimau puruShau lOkE kSharaSchaakShara Eva cha |
kSharaH sarvaaNi bhootaani kooTasthOkShara uchyatE || 16 ||

uttamaH puruShastvanyaH paramaatmEtyudhaahRutaH |
yO lOkatrayamaaviSya bibhartyavyaya eeSvaraH || 17 ||

yasmaatkSharamateetOhamakSharaadapi chOttamaH |
atOsmi lOkE vEdE cha prathitaH puruShOttamaH || 18 ||

yO maamEvamasaMmooDhO jaanaati puruShOttamam |
sa sarvavidbhajati maaM sarvabhaavEna bhaarata || 19 ||

iti guhyatamaM SaastramidamuktaM mayaanagha |
Etadbuddhvaa buddhimaansyaatkRutakRutyaScha bhaarata || 20 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

puruShOttamayOgO naama panchadaSOdhyaayaH ||15 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *