Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 14th Chapter

Bhagavad Gita 14th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 19-27

Bhagavad Gita 14th Chapter

Bhagavad Gita 14th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 19-27

naanyaM guNEbhyaH kartaaraM yadaa draShTaanupaSyati |
guNEbhyaScha paraM vEtti madbhaavaM sOdhigachCati || 19 ||

guNaanEtaanateetya treendEhee dEhasamudbhavaan |
janmamRutyujaraaduHkhairvimuktOmRutamaSnutE || 20 ||

arjuna uvaacha |
kairlingaistreenguNaanEtaanateetO bhavati prabhO |
kimaachaaraH kathaM chaitaaMstreenguNaanativartatE || 21 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
prakaaSaM cha pravRuttiM cha mOhamEva cha paaMDava |
ta dvEShTi saMpravRuttaani na nivRuttaani kaankShati || 22 ||

udaaseenavadaaseenO guNairyO na vichaalyatE |
guNaa vartanta ityEva yOvatiShThati nEngatE || 23 ||

samaduHkhasukhaH svasthaH samalOShTaaSmakaanchanaH |
tulyapriyaapriyO dheerastulyanindaatmasaMstutiH || 24 ||

maanaapamaanayOstulyastulyO mitraaripakShayOH |
sarvaarambhaparityaagee guNaateetaH sa uchyatE || 25 ||

maaM cha yOvyabhichaarENa bhaktiyOgEna sEvatE |
sa guNaansamateetyaitaanbrahmabhooyaaya kalpatE || 26 ||

brahmaNO hi pratiShThaahamamRutasyaavyayasya cha |
SaaSvatasya cha dharmasya sukhasyaikaantikasya cha || 27 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

guNatrayavibhaagayOgO naama chaturdaSOdhyaayaH ||14 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *