Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 33-42

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 33-42

akSharaaNaamakaarOsmi dvandvaH saamaasikasya cha |
ahamEvaakShayaH kaalO dhaataahaM viSvatOmukhaH || 33 ||

mRutyuH sarvaharaSchaahamudbhavaScha bhaviShyataam |
keertiH Sreervaakcha naareeNaaM smRutirmEdhaa dhRutiH kShamaa || 34 ||

bRuhatsaama tathaa saamnaaM gaayatree Candasaamaham |
maasaanaaM maargaSeerShOhamRutoonaaM kusumaakaraH || 35 ||

dyootaM Calayataamasmi tEjastEjasvinaamaham |
jayOsmi vyavasaayOsmi sattvaM sattvavataamaham || 36 ||

vRuShNeenaaM vaasudEvOsmi paaMDavaanaaM dhanaMjayaH |
muneenaamapyahaM vyaasaH kaveenaamuSanaa kaviH || 37 ||

daNDO damayataamasmi neetirasmi jigeeShataam |
maunaM chaivaasmi guhyaanaaM gnyaanaM gnyaanavataamaham || 38 ||

yachchaapi sarvabhootaanaaM beejaM tadahamarjuna |
na tadasti vinaa yatsyaanmayaa bhootaM charaacharam || 39 ||

naantOsti mama divyaanaaM vibhooteenaaM paraMtapa |
ESha tooddESataH prOktO vibhootErvistarO mayaa || 40 ||

yadyadvibhootimatsattvaM SreemadoorjitamEva vaa |
tattadEvaavagachCa tvaM mama tEjOMSasaMbhavam || 41 ||

athavaa bahunaitEna kiM gnyaatEna tavaarjuna |
viShTabhyaahamidaM kRutsnamEkaaMSEna sthitO jagat || 42 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

vibhootiyOgO naama daSamOdhyaayaH ||10 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *