Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-21

Bhagavad Gita 10th Chapter

Bhagavad Gita 10th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-21

tEShaamEvaanukampaarthamahamagnyaanajaM tamaH |
naaSayaamyaatmabhaavasthO gnyaanadeepEna bhaasvataa || 11 ||

arjuna uvaacha |
paraM brahma paraM dhaama pavitraM paramaM bhavaan |
puruShaM SaaSvataM divyamaadidEvamajaM vibhum || 12 ||

aahustvaamRuShayaH sarvE dEvarShirnaaradastathaa |
asitO dEvalO vyaasaH svayaM chaiva braveeShi mE || 13 ||

sarvamEtadRutaM manyE yanmaaM vadasi kESava |
na hi tE bhagavanvyaktiM vidurdEvaa na daanavaaH || 14 ||

svayamEvaatmanaatmaanaM vEttha tvaM puruShOttama |
bhootabhaavana bhootESa dEvadEva jagatpatE || 15 ||

vaktumarhasyaSEShENa divyaa hyaatmavibhootayaH |
yaabhirvibhootibhirlOkaanimaaMstvaM vyaapya tiShThasi || 16 ||

kathaM vidyaamahaM yOgiMstvaaM sadaa parichintayan |
kEShu kEShu cha bhaavEShu chintyOsi bhagavanmayaa || 17 ||

vistarENaatmanO yOgaM vibhootiM cha janaardana |
bhooyaH kathaya tRuptirhi SRuNvatO naasti mEmRutam || 18 ||

Sreebhagavaanuvaacha |
hanta tE kathayiShyaami divyaa hyaatmavibhootayaH |
praadhaanyataH kuruSrEShTha naastyantO vistarasya mE || 19 ||

ahamaatmaa guDaakESa sarvabhootaaSayasthitaH |
ahamaadiScha madhyaM cha bhootaanaamanta Eva cha || 20 ||

aadityaanaamahaM viShNurjyOtiShaaM raviraMSumaan |
mareechirmarutaamasmi nakShatraaNaamahaM SaSee || 21 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *