Bhagavad Gita EN EN Bhagavad Gita 12th Chapter

Bhagavad Gita 12th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

Bhagavad Gita 12th Chapter

Bhagavad Gita 12th Chapter Learning Audios with Lyrics Slokas 11-20

athaitadapyaSaktOsi kartuM madyOgamaaSritaH |
sarvakarmaphalatyaagaM tataH kuru yataatmavaan || 11 ||

SrEyO hi gnyaanamabhyaasaajgnyaanaaddhyaanaM viSiShyatE |
dhyaanaatkarmaphalatyaagastyaagaachCaantiranantaram || 12 ||

advEShTaa sarvabhootaanaaM maitraH karuNa Eva cha |
nirmamO nirahaMkaaraH samaduHkhasukhaH kShamee || 13 ||

saMtuShTaH satataM yOgee yataatmaa dRuDhaniSchayaH |
mayyarpitamanObuddhiryO madbhaktaH sa mE priyaH || 14 ||

yasmaannOdvijatE lOkO lOkaannOdvijatE cha yaH |
harShaamarShabhayOdvEgairmuktO yaH sa cha mE priyaH || 15 ||

anapEkShaH SuchirdakSha udaaseenO gatavyathaH |
sarvaarambhaparityaagee yO madbhaktaH sa mE priyaH || 16 ||

yO na hRuShyati na dvEShTi na SOchati na kaankShati |
SubhaaSubhaparityaagee bhaktimaanyaH sa mE priyaH || 17 ||

samaH Satrau cha mitrE cha tathaa maanaapamaanayOH |
SeetOShNasukhaduHkhEShu samaH sangavivarjitaH || 18 ||

tulyanindaastutirmaunee saMtuShTO yEna kEnachit |
anikEtaH sthiramatirbhaktimaanmE priyO naraH || 19 ||

yE tu dharmyaamRutamidaM yathOktaM paryupaasatE |
Sraddadhaanaa matparamaa bhaktaastEteeva mE priyaaH || 20 ||

OM tatsaditi SreemadbhagavadgeetaasoopaniShatsu brahmavidyaayaaM yOgaSaastrE SreekRuShNaarjunasaMvaadE

bhaktiyOgO naama dvaadaSOdhyaayaH ||12 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *